Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka wykorzystania plików cookie

1. Polityka prywatności. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych na stronie www.jordanbpeterson.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie plików cookies.

2. Dane administratora. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.jordanbpeterson.pl jest Freedom Publishing sp. z o.o. z siedzibą pod adresem pl. Solny 14 lok, 50-062 Wrocław NIP 897-188-74-58, REGON: 387903328 – zwany dalej „Administratorem”.

3. RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

4. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego.

5. Obowiązki administratora. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

W celu odpowiedzi na zapytania przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię, adres e-mail, adres strony www, treść zapytania.

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą.

7. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

8. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub zawarciem umowy sprzedaży albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później. W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.

9. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, którego dotyczy art. 21 RODO.

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; powyższe prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych.

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Informacje dodatkowe

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania osób których dane dotyczą.

13. Cookies, dane eksploatacyjne i analityka.

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci innego urządzenia elektronicznego) – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę w celu zapewnienia poprawnego działania strony, a w szczególności dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?