Strona internetowa Freedom Publishing działający pod adresem www.jordanbpeterson.pl prowadzona jest przez Freedom Publishing sp. z o.o. z siedzibą pod adresem pl. Solny 14 lok, 50-062 Wrocław NIP 897-188-74-58, REGON: 387903328.

Kontakt z nami:

  • e-mail: info@wydawnictwofp.pl
  • telefon: 667 560 699

I. DEFINICJE

  • Witryna lub strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.jordanbpeterson.pl;
  • Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z witryny, w tym z formularza kontaktowego;
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne [tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460)];
  • Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 [tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)];
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  • Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający kontakt z Usługodawcą;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny http://www.jordanbpeterson.pl.
 2. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową w najnowszej wersji, umożliwiające dostęp do Internetu. Pomoc jest również dostępna poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail i pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszego regulaminu.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych Usług, jeżeli jest to spowodowane przez:
  1. awarię bądź niekompatybilność witryny z infrastrukturą techniczną Klienta;
  2. niezgodne z prawem bądź Regulaminem korzystanie z witryny przez Klienta;
  3. działania siły wyższej;
  4. opóźnienia, błędy lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych lub operatorów niezależnych od Usługodawcy;
  5. niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej www.jordanbpeterson.pl nie dokonuje się sprzedaży żadnych produktów i nie zamieszcza się ofert sprzedaży produktów ani usług, lecz może ona zawierać odnośniki do innych stron internetowych Usługodawcy takich jak www.wydawnictwofp.pl.
 6. W razie wątpliwości wszelkie informacje o produktach uważane będą nie za oferty lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

III. Sposoby komunikacji

 1. Klient może kontaktować się z Usługodawcą:
  1. przesyłając korespondencję na adres pl. Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem redakcja@jordanbpeterson.pl
  3.  telefonicznie pod numerem 667560699 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

IV. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).
 2. Wszelkie występujące problemy techniczne, nieprawidłowości w działaniu sklepu bądź zakupionych produktów powinny być zgłaszane w Formularzu kontaktowym https://wydawnictwofp.pl/kontakt/ bądź poprzez adres e-mail.
 3. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Sklep zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 4. Usługodawca wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Freedom Publishing Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: pl. Solny 14 lok 3, 50-062 Wrocław.
 2. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności pod adresem https://jordanbpeterson.pl/polityka-prywatnosci

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udostępnieniu treści nowego regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo sąd zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Ewentualne spory między Sklepem a Klientem będącym Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2023.

Skontaktuj się z nami!

Nie ma nas w pobliżu ale możesz napisać nam email. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Możesz też napisać do nas w wiadomości na naszej stronie na facebooku. Otwórz Messengera :)

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?